Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
OC rolników - Pakiet Agro
Pakiet skierowany jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą. Pakiet AGRO to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych i firm AGRO.
Pakiet obejmuje:
- ubezpieczenia obowiązkowe
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
- ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
- ubezpieczenia dobrowolne
- ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych
Co ubezpieczamy?

Budynki i budowle, w tym także pomieszczenia i budynki gospodarcze; stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe, zwierzęta gospodarskie i konie; nakłady inwestycyjne; mienie osób trzecich.
Od czego ubezpieczamy?
Mienie, określone w umowie jest ubezpieczone od szkód powstałych wskutek (20 ryzyk): pożaru; uderzenia pioruna; wybuchu; upadku statku powietrznego; trzęsienia ziemi; huraganu; dymu i sadzy; spływu wód po zboczach; gradu; deszczu nawalnego; obsunięcia się ziemi; zapadania się ziemi; lawiny; szkód wodociągowych; powodzi; huku ponaddźwiękowego; uderzenia pojazdu; upadku drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części; śniegu; przepięcia.

Zalety ubezpieczenia:
* ubezpieczenie stanowi dopełnienie ubezpieczenia obowiązkowego (znacznie szerszy zakres ubezpieczenia)
* ubezpieczający decyduje o zakresie ubezpieczenia - do wyboru dwa warianty ochrony
* możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej - system zniżek.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu

Co ubezpieczamy?
stałe elementy budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego; maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, w tym także ruchomości domowe; środki obrotowe; mienie osób trzecich; mienie pracownicze.

Od czego ubezpieczamy?
Mienie, określone w umowie jest ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu.
Zalety ubezpieczenia:
* szeroki zakres ubezpieczenia - dodane ryzyka wandalizmu i rabunku,
* jasno sprecyzowane minimalne wymogi zabezpieczenia mienia,
* możliwość obniżenia składki ubezpieczeniowej - system zniżek.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Co ubezpieczamy?
Odpowiedzialność cywilną
Od czego ubezpieczamy?
Towarzystwo odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu; w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; w związku z wykonywaniem na rzecz innych osób fizycznych prac lub usług związanych z działalnością rolniczą bądź utrzymaniem gospodarstwa rolnego; w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego działalności agroturystycznej.

Zalety ubezpieczenia:
* możliwość rozszerzenia OC o: OC najemcy; OC pracodawcy; OC podwykonawcy; OC z tytułu wadliwego wykonawstwa; OC przechowawcy; OC za szkody w mieniu poddanym obróbce; OC pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,
* wysokie sumy gwarancyjne,
* elastyczność oferty.

AGRO - CASCO

Co ubezpieczamy?
Maszyny rolnicze w postaci: kombajnów rolniczych, sieczkarni polowych; ciągników rolniczych, ładowarek wykorzystywanych w rolnictwie; agregatów uprawowych, sadzarek i glebogryzarek ciągnikowych; kultywatorów, siewników, rozrzutników, kosiarek, opryskiwaczy; pras; rolniczych przenośnych suszarni do zboża i kukurydzy; środków transportowych bez własnego napędu (przyczep, naczep itp.); innych maszyn rolniczych (sprzętu)

Od czego ubezpieczamy?
Maszyny rolnicze są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: pożaru; wybuchu; zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; uderzenia pioruna; huraganu; obsuwania się ziemi; zalania; powodzi; gradu; lawiny; deszczu nawalnego; upadku statku powietrznego. Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować: kradzież maszyny rolniczej (sprzętu); rabunku; kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu).
Zalety ubezpieczenia:
* możliwość ubezpieczenia praktycznie każdego rodzaju pojazdu (maszyny) rolniczej,
* szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
* możliwość zniesienia udziału własnego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Co ubezpieczamy?
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane przez osoby ubezpieczone oraz przez kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu na terenie RP, jak i krajów europejskich.

Od czego ubezpieczamy?
Ubezpieczenie obejmuje świadczenia mające złagodzić finansowe konsekwencje nieszczęśliwego wypadku - wypłata świadczenia w przypadku śmierci lub trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku; dodatkowo ubezpieczenie obejmuje także: zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, poniesionych w związku z wypadkiem, a także zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów poniesionych w związku z wypadkiem.
Zalety ubezpieczenia:
* możliwość wyboru sumy ubezpieczenia spośród trzech dostępnych wariantów,
* szeroki zakres świadczeń dodatkowych,
* zabezpieczenie finansowe głowy rodziny oraz najbliższych.

ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności

Co ubezpieczamy?
Ubezpieczenie obejmuje wskazane w umowie zwierzęta w grupach: gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, inne zwierzęta) oraz konie rekreacyjne, hodowlane lub sportowe.

Od czego ubezpieczamy?
Zwierzęta są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności, jeżeli bezpośrednią przyczyną szkody była choroba lub wypadek, Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto utratę wartości użytkowej konia sportowego lub hodowlanego, jeżeli pomimo choroby lub wypadku wskazane jest utrzymanie konia przy życiu dla celów hodowlanych; utrata wartości konia stanowi różnicę pomiędzy wartością rynkową konia określoną na początku trwania umowy ubezpieczenia, a wartością rynkową określoną po wypadku lub zakończeniu choroby, Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje ponadto szkody w koniach sportowych powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek zdarzeń wskazanych wyżej podczas treningów, transportu i zawodów sportowych.
Zalety ubezpieczenia:
* szeroki zakres ubezpieczenia,
* możliwość rozszerzenia zakresu ochrony - okresowe ubezpieczenie w czasie wystawy, transportu, przebywania w bazie.Pakiet skierowany jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą. Pakiet AGRO to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych i firm AGRO. ...

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard