Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw
Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych.

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
- ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
- ubezpieczenie mienia w transporcie

Co może być objęte ubezpieczeniem?

* obiekty budowlane, tj. budynki i budowle
* maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi
* wyposażenie
* środki obrotowe
* mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do sprzedaży komisowej
* gotówka
* nakłady inwestycyjne
* mienie prywatne pracowników
* odpowiedzialność cywilna
* dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się wody, pary wodnej i innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi.
Klauzule dodatkowe:
* klauzula rozmrożenia
* klauzula terroryzmu
* klauzula drobnych prac remontowych
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.
W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku:
* nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport
* ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem
* zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna

Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.) powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem. Klauzule dodatkowe:
* klauzula wandalizmu
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
Dowolnie wybrane następujące klauzule:
* OC za produkt
* OC pracodawcy
* OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
* OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
* OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
* OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
* OC za szkody w mieniu przechowywanym
* OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres: wszystkie ryzyka, a w tym: przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.
Klauzule dodatkowe:
* klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
* klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:
* od ognia i innych zdarzeń losowych
* od kradzieży z włamaniem i rabunku
* sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.
Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń
* koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku

Ubezpieczenie mienia w transporcie
Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportowy, wypadek środka transportu.
Dodatkowo:
* kradzież z włamaniem i rabunek ładunku oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu
* czynności załadunkowe i wyładunkowe


Do kogo jest skierowane ubezpieczenie? Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych. ...

Zaprojektowano już wiele systemów zabezpieczenia przed skutkami niszczącego działania sił przyrody Żaden z nich nie daje jednak całkowitej pewności. ...

Czy możesz jeszcze skuteczniej chronić swoje mienie? Jeśli stoisz przed decyzją o zatrudnieniu następnych strażników, zastanów się, czy nie nadszedł moment na dokonanie wyboru solidnej ochrony ubezpieczeniowej. Racjonalny wybór uchroni Cię od strat, które możesz ponieść na skutek utraty majątku obrotowego, maszyn i urządzeń oraz gotówki w wyniku kradzieży z włamaniem lub r ...

Trudno sobie wyobrazić, że pewnego dnia znika komputer z bazą danych Twoich klientów, że pożar strawił całe wyposażenie studia telewizyjnego, że powódź zalała cały budynek laboratorium niszcząc kosztowną aparaturę oraz elektroniczny system urządzeń pomiarowych. ...

Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Twoi klienci będą mieli do Ciebie większe zaufanie, ...

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z określonym w polisie zawodem, a także szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem aparatury lub sprzętu wykorzystywanego w pracy zawodowej. Nasza oferta kierowana jest między innymi do takich grup zawodowych jak: nauczyciele, wychowawcy, przewodnicy turystyczni, instruktorzy sportowi itp. ...

Posiadanie polisy ubezpieczenia OC może zdecydować o tym, czy to Twoja firma dostanie zlecenie na przewóz. ...

Zamiast gotówki do swojej oferty możesz dołączyć gwarancję zapłaty wadium. ...

wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard