Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw
Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany do podmiotów gospodarczych.

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
- ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
- ubezpieczenie mienia w transporcie

Co może być objęte ubezpieczeniem?

* obiekty budowlane, tj. budynki i budowle
* maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi
* wyposażenie
* środki obrotowe
* mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi lub do sprzedaży komisowej
* gotówka
* nakłady inwestycyjne
* mienie prywatne pracowników
* odpowiedzialność cywilna
* dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu

Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wydostanie się wody, pary wodnej i innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcie, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi.
Klauzule dodatkowe:
* klauzula rozmrożenia
* klauzula terroryzmu
* klauzula drobnych prac remontowych
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres: kradzież z włamaniem i rabunek.
W ubezpieczeniu gotówki w czasie rabunku w transporcie ochrona obejmuje dodatkowo szkody powstałe w wyniku:
* nagłego zgonu lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport
* ciężkiego uszkodzenia ciała tej osoby wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem
* zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wartości pieniężnych wskutek wypadku drogowego, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna

Dodatkowo ochroną objęte są szkody polegające na uszkodzeniu zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się mienie objęte ochroną ubezpieczeniową (tj. ścian, podłóg, sufitów, drzwi, zamków, systemów alarmowych, okien, szyb, krat itp.) powstałe w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem. Klauzule dodatkowe:
* klauzula wandalizmu
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia.
Dowolnie wybrane następujące klauzule:
* OC za produkt
* OC pracodawcy
* OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego nie przenoszącego prawa własności
* OC za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
* OC za szkody wyrządzone ruchem pojazdów w zakresie niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
* OC za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
* OC za szkody w mieniu przechowywanym
* OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub czyszczeniu

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres: wszystkie ryzyka, a w tym: przepięcie, zwarcie, indukcja, działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze sprzętu na skutek np. nieostrożności, zaniedbania, błędu operatora.
Klauzule dodatkowe:
* klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego
* klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach samochodowych
* klauzula automatycznego pokrycia

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
Zakres: dodatkowe koszty działalności ponoszone przez Ubezpieczającego w następstwie szkody jaka zaistniała w ubezpieczonych obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach lub stacjonarnym sprzęcie elektronicznym objętych ochroną z tytułu ubezpieczenia:
* od ognia i innych zdarzeń losowych
* od kradzieży z włamaniem i rabunku
* sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Zakres: szkody powstałe w wyniku rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również objęte koszty ustawienia i rozbiórki rusztowań niezbędnych do demontażu albo wstawienia ubezpieczonych przedmiotów szklanych.
Dodatkowa ochrona dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń
* koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku

Ubezpieczenie mienia w transporcie
Zakres: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, spadnięcie przedmiotu na środek transportowy, wypadek środka transportu.
Dodatkowo:
* kradzież z włamaniem i rabunek ładunku oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu
* czynności załadunkowe i wyładunkowe


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard